Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

Rekommendationer för den som handskas med epoxihartser och härdare

Det finns i dag ca 2 miljoner kemiska föreningar, många av dem använder vi dagligen utan att betrakta dem som kemikalier, t.ex. tvål, salt, parfym, sprit, tobak etc. etc. Dessa produkter, som vi kontinuerligt använder, vållar normalt inga men på vår hälsa. Anledningen till detta är att vi under lång tid lärt oss handskas med dem på ett riskfritt sätt. Det är av största vikt att vi lär oss förstå hur de kemikalier vi använder kan påverka vår kropp.

Epoxihartserna och dess härdare är komplicerade kemiska föreningar som i vissa fall kan ge upphov till skador om de handhas på ett felaktigt sätt. Sedan 1950-talet har  epoxihartserna använts inom industri och måleri, detta är en relativt lång tid vilken gett oss viss erfarenhet om dessa plasters egenskaper.

De rekommendationer som vi lämnar här nedan kan i viss mån gälla generellt för all hantering av epoxiharts och härdare. Vi vill dock påpeka att rekommendationerna gäller för produkter tillverkade av Nils Malmgren AB. I de fall lokala arbetarskyddsföreskrifter förekommer skall dessa alltid följas.

Vilka skador riskerar man vid hantering av epoxihartser och härdare?

Man kan exponera sig på tre sätt: genom munnen (oralt), genom hudkontakt (dermalt) och genom inandning (inhalation) av ångor eller damm. De rena epoxihartserna anses som ogiftiga medan de flesta härdare har en viss giftighet. Risken för skador orsakade av förtäring av epoxiharts får dock anses som mycket liten.

De problem som orsakas av epoxiharts och härdare uppstår oftast genom hudkontakt. Det kan vara irritation och sensibilisering. På huden kan irritation ge toxiskt eksem och sensibilisering  allergiskt kontakteksem. Bland härdarna är de alifatiska polyaminerna de som kan orsaka de största hudskadorna. De är starkt alkaliska och kan ge irritationer och frätskador. Skador orsakade av aminer kan förebereda huden för epoxieksem. Aminaddukter och polyamider är som regel mindre irriterande på huden än de rena aminerna. De rena aminerna är i viss mån sensibiliserande, medan  addukter och polyamider knappast ger upphov till allergiska kontakteksem. Inandning av epoxihartser vållar inga problem eftersom de ej är flyktiga. Härdarna har som regel en stickande lukt som kan ge tillfällig irritation i andningsvägarna, inandning av aminer ger normalt inte upphov till någon förgiftning.

Epoxihartser som användes i Nils Malmgren ABs produkter är ej cancerframkallande enligt den litteratur som finns i ämnet. Däremot är aromatiska aminer som 4,4-diaminodifenylmetan  klassade som cancerframkallande och får endast hanteras efter tillstånd av Yrkesinspektionen.

Hur hanterar man epoxiprodukter för att slippa skador ?

Som framgått av vad som tidigare sagts är det i första hand hudkontakt som skall undvikas. För att förhindra hudkontakt måste man alltid ha klart för sig hur epoxiprodukter skall hanteras.

Hygien på arbetsplatsen.

Yttersta renlighet på arbetsplatsen är av största vikt. För att underlätta detta är produkter från Nils Malmgren AB tillverkade,  förpackade och klara för användning. En av burkarna i en sats har som regel alltid plats  för både komponenterna samt blandningsmån.

Ventilationen i arbetslokalen skall vara så god som möjligt. Använd särskilda verktyg till epoxiarbeten, håll dem rena och låna inte ut dem till andra än de som är sysselsatta med epoxiarbetet.

Låt inte tömda burkar stå utan lock utan släng dem genast i därför avsedd behållare. Eventuellt spillmaterial torkas genast upp innan det sprids ut. Tag inte i dörrhandtag, kranar och liknande med nedsmutsade arbetshandskar.

Arbetskläder.

Händer, handleder, ansikte och ögon är de mest utsatta ställena. Dessa delar av kroppen måste skyddas från kontakt med epoximaterial. Det finns naturligtvis en teoretisk möjlighet att skydda hela kroppen från  kontakt med allting genom att krypa i täta plastkläder, plasthandskar, huva, gummistövlar och så vidare, men risken är då stor att man skapar andra typer av irritationer till exempel genom svettning och svårrörlighet. Valet av lämpliga arbetskläder måste därför göras med omdöme. För att skydda kroppen, ben och armar är overallen ett lämpligt plagg. Ben och ärmar måste dock vara tillräckligt långa, det vill säga räcka ut till handleder och vrister. Overall av engångstyp kan vara bra under korta stunder vid arbete som är mycket riskfylld ur nedsmutsningssynpunkt. Handskar finns i många utföranden och kvaliteter. Alla engångshandskar är av plast och kan sällan användas kontinuerligt under längre tid. Det är praktiskt att använda en ren tunn bomullsvante under plasthandskar. Vid risk för stänk till exempel vid blandning av lågviskösa material skall ansiktsskydd eller skyddsglasögon användas.

Under slipningsarbete av härdad epoxiplast skall kolfiltermask plus dammfilter klass P2 användas. Vid stor omfattning i kombination med utsugning.

Som fotbeklädnad är förutom stövlar och läderkängor med skaft även trätofflor användbara. Huvudsaken är att klacken är så hög att overallen skyddar vrist och häl utan att släpa i golvet.

Viktigt är att nedsölade arbetskläder skall bytas genast, nedsmutsade och trasiga handskar kasseras.  Användes plasthandskar av engångstyp skall dessa tvättas på utsidan innan de tages av.

Personlig hygien.

Den personliga hygienen är en väldokumenterad  faktor när det gäller kontinuerlig hantering av kemikalier.

Tvätta händerna noga före måltid, toalettbesök och rökning. Använd tvål och vatten och handrengöringskräm.

Lösningsmedel får absolut inte användas för rengöring av händer.

Håll gärna naglarna kortklippta och rena. Använd inte ringar eller armbandsklocka under arbetet. Ät inte och rök inte i arbetslokalen. Gå inte in med arbetskläder i matsal.

Gnid in händerna efter tvättning med hudkräm för att förhindra uttorkning och sprickbildning.

En frisk och smidig hud minskar risken för irritationer.

Transport och lagring.

Epoxihartser och härdare skall transporteras och lagras i förslutna originalförpackningar för att undvika förorening av transportfordon i lagerutrymmen.

Härdare märkta med den så kallade frätsymbolen skall vara förpackade på sådant sätt att de uppfyller kraven för transport av farligt gods (ADR).

Vid lagring bör materialen ställas på plastfolie, helst på den plats där blandningen  skall göras. Plastfolien förhindrar eventuellt spill att sugas upp i underlaget, till exempel betong.  Skulle material spillas ut  rekommenderas såg- eller hyvelspån, papper, putslappar och likande av engångstyp för rengöring. Kasta bort det upptorkade i sopbehållare för epoxiavfall. Rengör skyfflar och dylikt omedelbart med lösningsmedel.

Motåtgärder vid olycksfall.

Vid stänk i ögonen, skölj i rinnande vatten  i minst 15 minuter. På arbetsplats som saknar rinnande vatten används ögondusch som alltid skall medföras. Uppsök snarast läkare, tala om att materialet kan vara starkt alkaliskt från härdare, ta med varuinformation. Hudskador tvättas med kallt vatten, lägg på torrt förband och uppsök läkare. Vid illamående, gå ut i frisk luft, försvinner inte symptomen uppsöka läkare.

Ames Test.

För att kunna veta så mycket som möjligt om våra produkter har vi testat enligt Ames Test tio av våra mest vanliga produkter, men urvalet är sådant att alla av oss använda råvaror finns representerade.

Ingen av de testade produkterna visade i denna test någon mutagen eller toxisk effekt.

Ames Test är en indirekt metod för att påvisa cancerframkallande ämnen.

Det finns idag inget test, som med 100% säkerhet kan visa att ett ämne ger eller inte ger cancer hos människan. Djurtest med stort antal försöksdjur anses vara det mest tillförlitliga systemet för att påvisa ämnens cancerframkallande effekt. Dessa test är dock mycket kostsamma och kräver lång tid att utföra.

Flera indirekta metoder har utvecklats för att påvisa ämnens cancerframkallande effekt. Ett av dessa test är Ames Test, i vilket ett ämnes mutagena effekt påvisas med hjälp av speciellt "konstruerade" bakteriestammar. Det råder ett statistiskt  samband mellan mutagen effekt och cancerframkallande förmåga. Därför bör ämnen som kan ge upphov till mutationer (ärftliga förändringar i genuppsättningen) betraktas som potentiellt cancerframkallande ämnen. Ames har visat att det råder ca 90 % korrelation mellan mutagen effekt och cancerframkallande förmåga. En nästan lika god korrelation påvisades mellan avsaknad av mutagen och cancerframkallande effekt.

Tolkning av resultat från Ames Test

Om ett ämne visar sig vara negativt i Ames Test kan man inte klassa det som "icke cancerframkallande" eftersom man inte i detalj känner till hur cancer uppstår. På samma sätt kan man inte med absolut säkerhet  säga att ett ämne med positivt resultat i Ames Test är cancerframkallande hos människan. 

Ett positivt resultat skall tolkas som en indikation på att ämnet kan vara cancerframkallande hos människan.

Därför bör Ames Test ses som ett screen test, som på ett tidigt stadium kan påvisa ämnen med en potentiellt cancerframkallande effekt. För att uppnå  ytterligare säkerhet bör ämnet undersökas vidare i djurtest.

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om härdplaster (AFS 1996:4)

Den första januari 1994 trädde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om härdplast i kraft. Den 28 augusti 1996 beslutades en omarbetad upplaga att gälla. Denna föreskrift gäller alla som skall leda eller utföra ett arbete med härdplast.

Det föreskrivs bland annat att man skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddande åtgärder.

Varuinformation.

I enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad (KIFS 1986:4) skall den som överlåter en hälsofarlig produkt för yrkesmässigt bruk, lämna den information om produktens egenskaper från risk och skyddssynpunkt som en arbetsgivare behöver för att kunna ordna hanteringen av produkten på ett från hälsorisksynpunkt godtagbart sätt. Informationen skall lämnas i form av varuinformationsblad och tillställas mottagaren senast när produkten avlämnas för att tas i bruk.

Varuinformationsbladet skall vara skrivet på svenska.

Printer friendly pageSkriv ut sidan